Cel projektu

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 55 osób młodych do 29 roku życia biernych zawodowo i/lub bezrobotnych (niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy) nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu powiatu bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego poprzez zastosowanie kompleksowej aktywizacji zawodowej wykorzystującej instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia, pomocy w określeniu ścieżki rozwoju zawodowego, nabyciu nowych kwalifikacji oraz zdobyciu doświadczenia zawodowego.

 Pomoc w ramach projektu skierowana jest do:

osób biernych zawodowo (70% uczestników projektu), które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej tzn. nie pracują i nie są bezrobotne.

osób bezrobotnych (30% uczestników projektu) pozostających bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia oraz niezarejestrowanych w urzędzie pracy

osób zamieszkujących powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki i wysokomazowiecki

osób zamieszkujące miasta Hajnówka i Bielsk Podlaski (20% uczestników projektu)

W projekcie nie mogą uczestniczyć:

osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy,

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego,

osoby prowadzące działalność gospodarczą,

rolnicy/domownicy ubezpieczeni w KRUS,

osoby uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym,

osoby, które szkoliły się w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu (tj. uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),

a) osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:

- osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),

- osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii       (do 2 lat po opuszczeniu),

- osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),

- osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole   specjalnej),

- matki przebywające w domach samotnej matki,

- osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),

- osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),

- osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

b) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

UWAGA: Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 – 31.08.2020 r.