W ramach projektu uczestnikom przedstawiona zostanie oferta indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej, na którą składać się będzie:

1. Poradnictwo zawodowe, w tym utworzenie Indywidualnego Planu Działania (4 godz.)

Indywidualne spotkania doradcy zawodowego z uczestnikiem (4 h) obejmujące takie zagadnienia jak identyfikację potrzeb i zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy; motywację do działania; pomoc w utworzeniu ścieżki aktywizacji zawodowej uczestnika, udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy, udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych.

Doradca zawodowy przygotuje Indywidualny Plan Działania, opracowany zgodnie ze standardem Instytucji Pośredniczącej PO WER stanowiącym Załącznik nr 10 do regulaminu konkursu, który będzie przewidywał realizację poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i co najmniej jedną dodatkową formę wsparcia: szkolenie, staż lub subsydiowane zatrudnienie.

2. Pośrednictwo pracy (do 3 godz.)

Pośrednictwo pracy będzie polegało na otoczeniu uczestników indywidualną opieką pośredników pracy, którzy w formie bezpośredniego kontaktu z osobą będą mieli za zadanie znalezienie odpowiedniej oferty stażu/subsydiowanego zatrudnienia lub pracy. Pośrednicy pracy będą prowadzili aktywną rekrutację uczestników do projektu jednocześnie nawiązując kontakt z pracodawcami w celu pozyskania oferty pracy, udostępniania ofert pracy do samodzielnego zapoznania się przez osoby objęte wsparciem w ramach projektu.

3. Szkolenia

Do wyboru szeroki katalog szkoleń (budowlane, transportowe, informatyczne, księgowe itp.)

Przewiduje się realizację szkoleń indywidualnych zgodnych ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu. Planuje się realizację wyłącznie szkoleń służących nabyciu kwalifikacji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Nabycie kwalifikacji zawodowych będzie weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia w formie egzaminu.

Szkolenia będą odpowiadały potrzebom rynku pracy tj. potrzebom pracodawców, co zostanie udokumentowane wstępną deklaracją zatrudnienia wystawioną przez pracodawcę, u którego dany uczestnik podejmie zatrudnienie po ukończonym szkoleniu.

Uczestnicy jako wsparcie towarzyszące otrzymają stypendium szkoleniowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych za 150 h szkolenia tj. 6,89 zł (na rękę) za 1 godz. szkolenia.

4. Staże

Realizowane będą staże u pracodawców od 3 do 6 miesięcy, które mają służyć zdobywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych w miejscu pracy bez zawierania stosunku pracy. Staże będą spełniały standardy określone w Polskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży. Z uczestnikiem i pracodawcą zostanie podpisana umowa w sprawie organizacji stażu w tym m.in. zobowiązanie do zatrudnienia i podjęcia pracy na okres co najmniej 1 m-ca po zakończonym stażu  na podstawie umowy o pracę (min. 0,5 etatu)

Uczestnik przez okres odbywania stażu otrzyma stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (1033,70 zł. netto „na rękę”)

5. Subsydiowane zatrudnienie w instytucjach publicznych

Subsydiowane zatrudnienie to forma pomocy finansowej dla pracodawcy stanowiąca zachętę do zatrudnienia, zakładająca redukcję kosztów ponoszonych przez niego na zatrudnienie pracowników. Udzielenie wsparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia będzie wynikało ze ścieżki rozwoju zawodowego zapisanej w IPD. Pracodawca, który w ramach subsydiowanego zatrudnienia zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 6-ciu miesięcy skierowanych uczestników projektu, uzyska zwrot w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto i składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy. Pracodawca będzie zobowiązany, do utrzymania zatrudnienia przez okres co najmniej 3 m-cy po zakończeniu refundacji.

Po zakończeniu indywidualnej ścieżki zawodowej, każdy uczestnik projektu powinien uzyskać zatrudnienie na okres min. 3 miesięcy na podstawie umowy o pracę (min. 0,5 etatu)